Southern Sweden Design Days på Mitt Möllan

25–28 maj 2023 hålls tredje upplagan av Southern Sweden Design Days – en ny internationell designfestival i Malmö. Southern Sweden Design Days öppnar dörrarna till den kreativa sydsvenska designscenen och bjuder in deltagare och besökare från hela världen.

Southern Sweden Design Days 2021 blev startskottet som nu återkommer i form av ett årligt event som synliggör och bygger kunskap kring design – med fokus på hållbarhet, samverkan, utveckling och innovation. Under fyra dagar skapas en plattform för alla tänkbara discipliner inom design genom seminarier, workshops, utställningar och nätverksevent. Southern Sweden Design Days arrangeras av Form/Design Center – den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige.

Mitt Möllan – Den personliga gallerian. En levande mötesplats i hjärtat av Möllevången där alternativa butiker och färgstark mat på vår foodcourt blandas med konst och kreativa kontor.

Här finns annat än gågatans kedjebutiker. Här hittar du lokal design, ibland skapad på plats i huset, konceptbutiker, vintage, pop ups, skrädderi och annat, ofta med fokus på hållbarhet.

Här gästspelar även fotoskolor, musikorganisationer, filmteam och modeskapare samtidigt som vi hela tiden välkomnar nya öppensinnade discipliner hit för att tillsammans skapa spännande möten och evenemang i tidlösa rum.

Under Southern Sweden Design Days ställer sex designers och designkollektiv ut i vårt hus på Claesgatan 8.

Alla utställande konstnärer har ett gemensamt vernissage torsdag 25 maj 16-19. Vissa är kvar till 21. Alla varmt välkomna! LÄS MER

Designers

Arch. Rron Bexheti – Project Bunker

Arkitektonisk film baserad i det post-kommunistiska Albanien som omvärderar Albanska bunkrars förhållande till landskapet och samhället genom att återuppliva innebörden av bunkrar och albanernas kollektiva minne. Read more..


Akshata / Eko-Shastra Studio –Process Paradox

Hyllning till mänskliga distraktioner-fokus på ekologi. Utställningarna syftar ödmjukt till att fokusera på hur paradoxalt vår processutveckling har blivit på väg bort från vår livskälla.

Eko-Shastra Studio strävar efter att uppmärksamma tittaren på den tydliga konflikten om vad som är viktigt och hur långt vi har glidit bort från det som är viktigt för oss. Fokus ligger på mat/natur säkerhet och vikten av att bevara ekologiska processer. Även på Folkets Park. Read more…


Arch. & interior designer Carlo Maria Pane – Design madre

Från idé till prototyp, en lång men rolig process.

Att designa en produkt börjar ofta i det små, utifrån olika stadier, från idé till prototyp, dissonansen mellan idé och verklighet när det kommer till att skapa produkten är verkligheten att möta. Read more..

Isabell Forslund Vikström & Rushe Berisha – DISRUPTION

Kaosets potential – DISRUPTION handlar om att släppa taget. Tanken på det kan kännas som kaosets potential. Vi konfronteras med det okända, plats och tid utom kontroll. Det är oroväckande för vår natur som oftast finner tröst i det förutsägbara. Vi vill att allt ska förbli som det alltid har varit, samtidigt som vi vill att saker ska förändras till det bättre. Read more…

Jonna Rosenlöf och Love Granlund – Självkännedom, vanmakt och skor som inte passar

En spaning eller två i kommunikationsträsket. Självkännedom, vanmakt och skor som inte passar är en subjektiv tolkning av dissonans inom kommunikation. Det kommer att ta uttryck i en fysisk utställning innehållandes ett fanzine där sidorna även tryckts upp till affischer. Projektet utgår ifrån formgivarnas egna tankar, upplevelser och diskussioner som sedan gestaltas grafiskt, illustratoriskt och typografiskt. Read more..

Grafisk design och illustration, åk 1, vid Fridhems folkhögskola – Vår sista dans

Utställning av Fridhems folkhögskolas utbildning i Grafisk design och illustration, åk 1. Här presenteras deltagarnas slutprojekt på temat Dissonans. Projekten är självvalda och kan spänna mellan grafisk formgivning, visuell kommunikation, animation och illustration. Read more..

MAGOZ

Magoz arbete skapar en lekfull relation med besökarna. Varje bit är en liten gåta som väntar på att bli löst. Former är inte riktigt vad de ser ut att vara. Begreppen blandas, och visuell poesi växer fram. Bilder kan läsas, och det oväntade är belöningen.

Animationer skapar uppslukande upplevelser som fyller rummet med djärva färger, kraftfulla koncept och lekfull musik.Read more…

Öppettider

Tors 25 maj 16:00 – 21:00 (vernissage)
Fre 26 maj 11:00 – 20:00
Lör 27 maj 11:00 – 17:00
Sön 28 maj 11:00 – 17:00

Sweden Design Days in English

🇬🇧 25–28 May 2023, the third edition of Southern Sweden Design Days will take place – a new international design festival in Malmö. Southern Sweden Design Days invites visitors from all over the world to experience the best the creative southern Swedish design region has to offer. 

Southern Sweden Design Days 2021 was the start of a new annual event that highlights and builds knowledge about design – focusing on sustainability, collaboration, development and innovation. For four days, a platform is created showcasing a full range of design disciplines through seminars, workshops, exhibitions and networking events. Southern Sweden Design Days is organized by Form/Design Center – the main venue for architecture, design and crafts in southern Sweden.

Mitt Möllan – The alternative shopping mall. A lively meeting place in the heart of Möllevången where independent and unusual shops and colorful food in our foodcourt mixes with art and offices for creatives. You can’t find the chain stores that you find on the high street. Here you will find local original design, some created on site in the house, concept stores, vintage, pop ups and more, often with a focus on sustainability.

This place is more than a place for sustainable shopping, it’s a platform for local creatives.
Photography schools, music organizations, film crews and fashion designers make guest appearances here. We constantly welcome new open-minded disciplines here to create exciting meetings and events in timeless spaces.
During Southern Sweden Design Days, six designers/groups exhibit in our building at Claesgatan 8.

The Designers

Arch. Rron Bexheti – Project Bunker

Architectural Film based in post communist Albania which rethinks the relation of Albanian bunkers with the landscape and the society by aiming to reinvigorate the meaning of the bunkers and Albanians’ collective memory. Read more..

Akshata / Eko-Shastra Studio –Process Paradox

The exhibits humbly aims to bring the focus how paradoxical our process evolution has become drifting away from our life source.

Eko-Shastra Studio aspires to bring attention of the viewer to the clear conflict of what’s important and how far we have drifted away from what’s important to us. Focus is on food/nature security and importance of preserving ecological processes. Read more…

Arch. & interior designer Carlo Maria Pane – Design madre

From idea to the prototype, a long but fun process

Designing a product often starts small, based on different stages, from the idea to the prototype, the dissonance between ideas and reality when it comes to create the product is the reality to face. Read more..

Isabell Forslund Vikström & Rushe Berisha – DISRUPTION

The potential of chaos – DISRUPTION is about letting go. The thought of it can feel like the potential of chaos. We are confronted with the unknown, place and time out of control. It is disturbing to our nature which usually finds comfort in the predictable. We want everything to remain as it has always been, while at the same time we want things to change for the better. Read more…

Jonna Rosenlöf och Love Granlund – Self awareness, powerlessness and shoes that don’t fit

A venture into the swamp of communication. Self awareness, powerlessness and shoes that don’t fit is a subjective interpretation of dissonance within communication. The project consists of a physical exhibition with a fanzine where a selection of pages have been printed as posters. The content is based on the designers’ own feelings, experiences and discussions, which have been put into a visual language using graphic elements, illustration and typography. Read more…

Exhibition by the education Graphic design and illustration, year 1, at Fridhem’s Folkhögskola.

Exhibition by Fridhem folk high school’s education in Graphic design and illustration, year 1. The participants’ final project on the theme Dissonance is presented here. The projects are self-selected and can range between graphic design, visual communication, animation and illustration. Read more..

Magoz

Magoz’s work establishes a playful relationship with visitors. Each piece is a little riddle waiting to be solved. Shapes are not really what they appear to be. Concepts are mixed, and visual poetry emerges. Images can be read, and the unexpected is the reward.

Animations create immersive experiences that fill the room with bold colors, powerful concepts, and playful music. Read more…

Opening Hours

Thu 25 May 16:00 – 21:00 (opening event)
Fri 26 May 11:00 – 20:00
Sat 27 May 11:00 – 17:00
Sun 28 May 11:00 – 17:00